Artikler

Les mer om våre ansatte, forretningsområder, samarbeidspartnere og bedriftsnyheter.
Pil Se alle artikler

Refleksjoner og fremtidshåp

IMG_3507

2020 vil gå inn i historiebøkene etter at verden opplevde og opplever den verste pandemien i moderne tid. For Frydenbø ble 2020 utfordrende på mange måter, men lønnsomt og med svært høy etterspørsel etter våre produkter og tjenester. Vi lander solid takket være lojale kunder og en fantastisk innsats fra alle medarbeidere som har levert kvalitet og service i verdensklasse – også i en krevende tid. Jeg er stolt av hvordan hver og en har stått opp for bedriftene og arbeidsplassene.

Hovedbilde: Knut Herman Gjøvaag, konsernsjef og eier i Frydenbø Group.

 

Pandemien traff 

Etter en grei start på året med flere igangsatte omstruktureringsprosesser både innen Industri og  Marinekonsernet, traff koronapandemien som lyn fra klar himmel, med nasjonal nedstenging av Norge, den 12. mars. Fra den ene til den andre dagen gikk vi fra operativ drift til kriseberedskap. Det gjorde det heller ikke enklere at kontorene ble stengt og all kommunikasjon måtte foregå digitalt.

Da krisestab var satt og vi gradvis fikk kontroll på situasjonen gjennom daglige møter og god dialog med banker og leverandører, kom vi gradvis tilbake i driftsmodus medio april. På det verste var permitteringsandelen på hele 20% i konsernet. Kundefront ble så langt det lot seg gjøre skjermet fra permitteringer, noe som var viktig og viste seg helt avgjørende for å holde aktiviteten oppe.

Som følge av nedstengingen, ble spesielt bilutleie- og hotellvirksomheten hardt rammet også utover våren. Bilutleievirksomhet var allerede avtalt solgt ved utgangen av 2019, og etter reforhandling av avtalen ble virksomheten avhendet medio 2020. Dr. Holms Hotel åpnet opp igjen i første halvdel av juni, hvor vi fikk en fantastisk sommersesong, men høst- og spesielt vintersesongen ble på nytt ble veldig utfordrende og ødela for den positive trend driften var inne i. Siste halvdel av året hadde vi nedgang i permitteringer, mens det fortsatt var krevende tider innen reiseliv og industri - noe som påvirker både skipsservice- og hotellvirksomheten ved Dr. Holms Hotel.

 

Nytt tilbakeslag endte positivt i Frydenbø Marine

Når vi på våren følte vi begynte å komme tilbake til normalen, fikk vi et nytt tilbakeslag da BRP besluttet å legge ned produksjonen av Evinrude motorer ultimo mai. Etter krevende og svært intensive uker i juni, ble det inngått ny motoravtale med Brunswick og Mercury motorer. Hadde vi ikke kjøpt Nordkapp Boats i 2019, kunne vi med ett pennestrøk vært ute av båtbransjen! Etter nedleggelsen av Evinrude fabrikken var også vår tid som ren motordistributør over, og i løpet av høsten ble det lagt planer for en ny og bærekraftig struktur for Marine konsernet. Planen ble vedtatt senhøstes og alle eierandelene både i tidligere Nordkapp Boats, nå Frydenbø Boats, og Frydenbø Milpro ble samlet i Frydenbø Marine, og jeg er svært glad for at vi har med oss både
Ronny Antonsen og brødrene Trond og Sten Frode Underhaug i vårt felles konsernselskap.

Enduro 805 at sea - driving in sunset

Det som tross alt var heldig for oss, var at vi allerede før koronapandemien rammet oss alle hadde igangsatt flere kostnads- og effektivitets prosjekter ut fra et svakt 2019. Dette gjorde at vi fikk ekstra fart når det først løsnet. Frydenbø Bil viste en gradvis bedring utover våren 2020, og når det ble klart at det ble Norges-sommer på praktisk talt alle, så eksploderte salget både på nytt og brukt. Så det som få uker tidligere ble sett på som en lagerutfordring, ble plutselig snudd til at vi fikk leveringsutfordringer.

 

Store endringer og høy fart i bilkonsernet

Spesielt innen bil- og fritidsbåtvirksomheten presterte vi svært bra. Innenlandsferie i fjor, og med stor sannsynlighet også for inneværende år, er positive påvirkningsfaktorer for disse delene av virksomheten. De etablerte bilmerkene våre selger godt i hybridsegmentet, og vi har nå også fått flere helelektriske alternativer, både med ny XC40 som kom i butikk i desember og Polestar hvor vi startet leveringene i Q4. De helelektriske bilmerkene Maxus og BYD ble lansert ved utvalgte Frydenbø’s bilsentre i fjor høst og 17. desember åpnet vi også et helt eget Polestar showroom midt i Bergen sentrum.

Videre på Bil, har vi flyttet vår investering i Imove ut av bilkonsernet og inn i Frydenbø NXT, som er investeringsdelen av konsernet. Imove har opplevd ytterligere vekst og fått mange nye mobilitetsabonnenter gjennom året. Vi er fortsatt største aksjonær i selskapet og har, sammen med øvrige samarbeidspartnere, utviklet dette selskapet videre. Vi har også startet opp i Sverige og planlegger en internasjonal ekspansjon samtidig med en større emisjon som vi håper å lukke i Q2/21.

Også for våre virksomheter innen Skade&Lakk skjedde det endringer i fjor, ved å fusjonere skade- og lakkvirksomheten vår sammen med Kverneland Bil sine tilsvarende enheter. Dette, sammen med det allerede etablerte samarbeidet rundt Dekkstra, medførte også at vi i inneværende år laget en helt ny enhet, MyCar Group, hvor også våre selvstendige bruktbilenheter inngår. Sammenslåingen gir allerede gode resultater og målsettingen er en slagkraftig nasjonal enhet.

_J5A7450

 

Nybygg og nye kjøp av næringseiendom

Innen eiendomsdivisjonen har det vært et mer krevende år. Dr. Holms Hotel ble stengt 13. mars og åpnet ikke før medio juni. De første ukene var rolig, før det sa PANG med fellesferien og tidenes juli. Høsten begynte også bra, men den nye, delvise nedstengingen i november gjorde at avslutningen av året ikke ble slik vi håpet på.

I juli gjorde vi avtale om kjøp av naboeiendommen i Åsamyrane – en eiendom jeg har vært ute etter i mange år, for å kunne danne en større næringspark i Åsane. Etter noen mindre hickups gikk også byggingen av Kilen iht. plan og blir ferdigstilt i mai i år. Dette er for øvrig et prosjekt som har lagt i støpeskjeen helt tilbake fra vi kjøpte Sabben i 2006. Begge disse prosjektene viser vår langsiktighet i det vi utvikler og skaper gjennom generasjoner!

For næringseiendom, og da spesielt kontormarkedet, er vi spent på hvordan koronakrisen påvirker oss på lengre sikt, og hvordan kontorløsninger og hjemmekontorordninger kommer til å bli. Vi ser en trend til at både ansatte og arbeidsgivere ønsker seg tilbake på kontorene, og dette er også noe vi ser i våre egne virksomheter, samtidig som digitalisering og reisemønster nok kan har medført nye og endrete rutiner.Artec_Kilen_Zig-Zag V2_Final_Sora Images 1920

 

Ny hybridløsning og snuoperasjon i industrivirksomheten

Etter et svakt år i 2019, var industri det som hadde høyest fokus i starten av fjoråret. Virksomhetene i Nord og Sør er ganske differensiert, så virksomheten ble delt i to operative enheter. Selv om 2020 ble et utfordrende år er det tilfredsstillende å se at vi klarte å snu minus til pluss totalt sett, dog er det fortsatt utfordringer i Nord som det gjenstår å snu i inneværende år. Det er derfor ekstra hyggelig å se at trenden i de første månedene i 2021 viser positiv utvikling og overskudd i alle enheter også i Nord.

Når det kommer til samhandling, ser vi en del positive organisasjonspåvirkninger av koronakrisen. Vi var godt rigget på den digitale plattform, hvilket gjorde overgangen til nye møteplasser smidig og vi kom raskt ovenpå i forhold til krisehåndtering – både i toppledelsen og på avdelingsnivå. I morgenmøter hver dag, den første tiden, sørget vi for kontinuerlig tilpassede tiltak i de enkelte selskap. Det har også vært viktig for meg at alle ansatte fikk løpende oppdatert informasjon, både praktisk i forhold til smittevernhensyn og om hvordan den operative situasjonen var i virksomhetene. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på, og vi tar med oss disse rutinene også ut av krisen.

Av andre organisasjonseffekter opplever vi at endringstakten har blitt høyere, samt samhandlingen og innovasjonskraften sterkere. Dette kommer til uttrykk i proaktivitet og kreativitet rundt alternative måter å levere på kundeløftene og skape gode kundereiser i en utfordrende fase. Vi fikk blant annet fart på hybridproduksjonen i industrivirksomheten og leverer i samarbeid med Promek hybridløsningen til Ewos Innovation (Cargill).

Hybridløsning bilde

 

Viktigheten av gode kundeopplevelser og å ta gode valg

Markedsavdelingene har også hatt fokus på å tilpasse touchpoints med kundene, og vi ser at vi har løftet oss ved å blant annet utnytte digital markedsføring, lage godt innhold og bruke video i kundereisen.

2020 er vårt første fulle driftsår etter at vi løftet våre fire strategiske fokusområder på tvers av konsernet, og vi skal fortsette å jobbe aktivt med disse de kommende årene. Det innebærer at alle delkonsernene definerer delmål og tiltak, knyttet opp mot KPIer, innenfor både Kundereise, Team, Lønnsomhet og Bærekraft.

Innenfor Bærekraft har vi definert en egen ressursperson som følger opp delkonsernene på delmål og tiltak. Vi ser allerede flere spennende tiltak for klima og andre bærekraftsmål som følge av dette arbeidet. Innen utgangen av 2021 planlegges det for at alle våre delkonsern skal være miljøsertifisert enten som miljøfyrtårn eller iht ISO14001.

Frydenbø Industri har fortsatt videre-utviklingen av hybridsatsningen og ser nå store muligheter i det grønne skiftet. Vi vil med dette arbeidet være med på å utvikle fremdriftssystemer som blir mer miljøvennlige – samtidig som de er mer kostnadseffektive for sluttkunde.

Hos Frydenbø Eiendom har vi lagt vekt på å redusere forbruk, og da spesielt reduksjon av energiforbruk. Et storstilt prosjekt ble satt i gang for å kutte energibruken med 20% for hele eiendomsporteføljen. I samarbeid med Entro på rådgiversiden og med finansiell støtte fra Enova, har vi kuttet forbruket med 15% på kun tre år. De neste to årene er målet å kutte de siste 5 prosentpoengene for å nå 20% målet. Et konkret eksempel i dette arbeidet er at vi benytter smart sensorikk som måler inneklima kontinuerlig.

Energi til oppvarming og kjøling hentes fra sjøvannsledning i fjorden som vi ligger rett ved. Parallelt med energikuttene jobbes det med miljøsertifisering av bygg. Slik sertifisering kartlegger alle forhold ved et bygg som påvirker miljøet – lokalt som globalt. Kartleggingen er svært nyttig beslutningsstøtte i vårt videre arbeid med bærekraft. Alle nybygg er vedtatt Breeam-NOR-sertifisert til minst «very good» eller bedre. Breeam-NOR sertifiseringen er den eldste og mest utbredte miljøsertifiseringen i Norge. Videre er vi i gang med å miljø-sertifisere eksisterende bygningsmasse på Damsgård.

I bilvirksomheten jobbes det også med å redusere klimaavtrykket. Alle våre lokasjoner er sertifiserte Miljøfyrtårn bedrifter, hvor det blant annet er et sterkt fokus på klima- og miljøkrav knyttet til innkjøp. Gjennom arealeffektiviseringsprogram og andre tiltak for energioptimalisering og mål om avfallsreduksjon, jobbes det for å redusere energiforbruk og avfall til forbrenning. Digitalisering av prosesser bidrar til reduksjon av papir, og det jobbes med tiltak for å redusere plastemballasje fra de største leverandører (Volvo). Ikke minst har vi levert vårt første klimaregnskap for 2020.

Marinevirksomheten har satt seg mål om å øke gjenvinningsandelen spesielt på plast og papir. Vi har også satt ned en arbeidsgruppe som skal se på mulighetene for elektriske båter, og det er i løpet av året planlagt at vi skal bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

Videre har vi bærekraft med som evalueringskriteria i innkjøpsprosesser, hvor leverandører må beskrive hvordan de jobber med bærekraft, og avtaleleverandører skal signere på at de forholder seg til Frydenbø sine spesifikke krav til etikk og samfunnsansvar, som igjen er knyttet opp mot FN og OECD sine standarder. I noen tilfeller krever vi at miljødeklarasjoner (EPD-er) vedlegges tilbud der disse finnes, slik at vi faktisk kan sammenligne forskjellige produkters klimaavtrykk som en del av evalueringen. Det er gledelig at vi stadig oftere opplever at prefererte leverandører med høyest score på kommersielle og tekniske evalueringskriterier, også er de som scorer best på bærekraft.

Det handler om å ta gode valg som har positiv påvirkning for å nå bærekraftmål for våre egne virksomheter, men også om å se muligheter for bærekraftig utvikling og ny inntjening knyttet til å kommersialisere våre bærekraftige løsninger.

 

Takk til team Frydenbø

Avslutningsvis, vil jeg igjen få fremheve og takke vår viktigste ressurs - alle ansatte i TEAM FRYDENBØ - for den fantastiske jobben som er lagt ned i det siste året og som gjør at Frydenbø står enda sterkere enn før pandemien rammet oss og verden.

Takk - jeg ser frem til fortsettelsen!

tavare

Les årsrapport 2020

Knut Herman Gjøvaag svart hvitt

Knut Herman Gjøvaag

Konsernsjef og eier

Frydenbø Group

khg@frydenbo.no