Artikler

Les mer om våre ansatte, forretningsområder, samarbeidspartnere og bedriftsnyheter.
Pil Se alle artikler

Bærekraftspolicy Frydenbø Group

tim-graf-ErO0E8wZaTA-unsplashFrydenbø Group tar miljø- og samfunnsansvar på alvor og har som målsetting å bidra aktivt til en bærekraftig utvikling.

Bilde: Illustrasjonsbilde. Foto: Tim Graf

Ivaretakelse av bærekraft

Bærekraft skal hensyn tas i alle forretningsprosesser og de enkelte selskapenes ledelse har 
ansvar for å sette selskapsspesifikke mål, samt å måle og rapportere på disse. Bærekraft 
skal ivaretas både i forbindelse med:

 • Egen virksomhet
 • Leverandørkjede og forretningsforbindelser
 • Investeringer

Implementering i verdikjeder og samarbeid

Frydenbø skal aktivt søke etter og implementere endringer i våre verdikjeder for å gjøre 
disse mer bærekraftige. Endring mot forretningsmodeller som bidrar på bedre måter til 
bærekraft for våre kunder har høyt fokus.

Våre verdier skal kjennetegne hvordan vi jobber med bærekraft i konsernet.

 • Entusiastisk
 • Ærlig
 • Ansvarlig

 I arbeid med bærekraft skal vi dele kunnskap og være mest mulig transparente både internt og eksternt for å styrke vår endringskapasitet og oppnå best mulig effekt av gode idéer og/eller løse utfordringer raskere.

Vi erkjenner at tiltak knyttet til bærekraft blir best gjennom innspill fra omgivelsene, både 
internt og eksternt. Vi inviterer derfor til innspill, spørsmål og varsler knyttet til bærekraft i 
Frydenbø på våre hjemmesider.


Frydenbø Group skal gjøre jevnlige vurderinger av hvilke av FN’s bærekraftsmål vi vil 
prioritere basert på vurdering av vesentlighet, gjennomføringsevne og påvirkningskraft.

 

Governance

Rapportering på bærekraft skal være relevant, solid, presis og transparent
Mål, tiltaksplan, og måling og rapportering av måloppnåelse gjøres i de enkelte delkonsern, 
og mål godkjennes i selskapenes styrer.

Utvalgte, prioriterte målsettinger med KPI-er måles og rapporteres til styrene kvartalsvis.
Frydenbø Group publiserer en samlet, årlig rapport over arbeidet med bærekraft på 
konsernets hjemmesider.

 

Menneskerettigheter og sosial bærekraft

Frydenbø Group respekterer menneskerettighetene og tar disse på alvor gjennom å 
etterleve internasjonale standarder som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og 
menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.
Gjennom jevnlige aktsomhetsvurderinger, i tråd med Åpenhetsloven, skal konsernet 
definere og ha særlig fokus på våre største risikoområder og prioritere tiltak og oppfølging 
av disse.

Frydenbø Group arbeider aktivt for likestilling, mangfold, og inkluderende- og 
anstendig arbeidsliv som en viktig del av menneskerettighetsprinsippene.

I løpet av 2022 skal vi, i tråd med Åpenhetsloven, ha på plass retningslinjer og prosesser 
som bidrar til at vi:

 • Unngår å forårsake eller medvirke til negativ innvirkning på 
  menneskerettighetene gjennom egne aktiviteter.

 • Forebygger eller reduserer negativ innvirkning på menneskerettighetene som 
  er direkte knyttet til egen virksomhet, produkter eller tjenester gjennom 
  forretningsforbindelser.
 • Kan håndtere eventuelle negative innvirkninger på menneskerettighetene 
  som vi har forårsaket eller medvirket til.

Likestilling, inkludering og mangfold

FN’s bærekraftsmål nr 5 – Likestilling mellom kjønnene, og
FN’s bærekraftsmål nr 10 – Mindre ulikhet,
.. er prioriterte felles målområder for konsernet.
Konsernet gjennomfører en årlig vurdering av likestilling og ikke-diskriminering i konsernet
Frydenbø Group har som ambisjon å ha en god balanse mellom kjønnene på alle 
stillingsnivå, og det aksepteres ingen form for diskriminering.
Dette betyr at fra og med 2021:

 • Gjennomfører våre selskap redegjørelses- og aktivitetsrapport i tråd med 
  lovverket
 • Settes det konkrete mål for likestilling, inkludering og mangfold i alle selskap

 

Klima

FN’s bærekraftsmål nr 13 – Stoppe klimaendringene – er et prioritert felles målområde for 
konsernet.

Konsernet skal jobbe for å sikre oversikt over samlet klimaavtrykk (Iht GHGprotokoll, scope 1, 2, 3) – inkludert klimaavtrykk fra innkjøpte produkter og tjenester og påvirkning på klimaavtrykk hos våre kunder der det er mulig.

Frydenbø Group har som ambisjon å bidra til vesentlige kutt i Co2-utslipp innen 2030.

Dette betyr at:

 • Alle delkonsern skal føre klimaregnskap
 • Fra 2022 settes det årlige, konkrete måltall for redusert Co2-utslipp for hvert 
  delkonsern

I figuren nedenfor er det oppsummert hva som er fokus for bærekrafts-arbeidet i Frydenbø Group for 
2022.


fokus bærekraft

 

Marianne - fotograf Trude Brun Wilhelmsen-4195

Marianne Ryan

Bærekraft- og leverandørkjededirektør

Frydenbø Group AS

mry@frydenbo.no